Widok na budynek Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzanowie jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000007228.

Zakład posiada osobowość prawną, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS  0000184899.

Podmiotem tworzącym Zakład jest Gmina Radzanów.

Siedziba zakładu  znajduje się w Radzanowie, Radzanów 72, 26-807 Radzanów.

Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie, oznaczony kodem rejestrowym stanowiącym część VI systemu resortowych kodów indentyfikacyjnych: 3-Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. Przedmiotem działalności jest realizacja świadczeń zdrowotnych dla dorosłych i dzieci z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. W SP ZOZ w Radzanowie funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

  1. poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  2. gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,
  3. gabinet medycyny szkolnej,
  4. gabinet zabiegowy,
  5. punkt sczepień,
  6. punkt pobrań materiałów do badań lekarskich,
  7. poradnia stomatologiczne,
  8. poradnia stomatologiczna dla dzieci,
  9. pielęgniarska domowa opieka długoterminowa.

Zakład jest bez barier dla niepełnosprawnych , przyjazny dla pacjentów i pracowników.